Reisebetingelser
For reiser gjelder alminnelige reisebestemmelser fastsatt av overenkomst mellom Forbrukerrådet og den Norske Reisebransjeforening.
Ved bestilling betaler deltakerne et depositum på kr. 1000.- pr. person Restfaktura sendes ca. 2 måned før avreise og må være betalt innen 10 dager.

Avbestilling kan skje etter gjeldende bestemmelser:
Ved avbestilling senere enn:

7 dager før avreise belastes hele beløpet
7 – 14 før avreise belastes 50% av prisen
14 – 30 dager belastes depositum.
Før 30 dager belastes kr. 150.-
Ved uteblivelse belastes hele beløpet
Avbestillingsforsikring kan kjøpes hos oss og koster 10 % av turens pris. Forsikringen dekker fri avbestilling om deltakerne, ektefelle, barn, søsken eller foreldre rammes av akutt sykdom, ulykke eller død og må bekreftes ved legeerklæring med angivelse av sykdommen. Legeattest forelegges straks og absolutt før avreise for å oppnå innbetalt beløp refundert. Det innbetalte obligatoriske gebyret refunderes ikke.

Arrangøren forbeholder seg rett til prisendringer for oljeprisen, kursendringer, veiskatter etc. etter at reisen er programført.

Vi forbeholdes oss retten til å innstille turer som ikke har nok deltakere.